Shimmy's achievements

Missing
Startpaketet
30 % Complete
Badges betyg 10
10 Betyg
100 % Complete
Badges betyg 200
200 Betyg
100 % Complete
Badges betyg 100
100 Betyg
100 % Complete
Badges betyg 50
50 Betyg
100 % Complete
Badges kommentarer
10 Kommentarer
100 % Complete
Badges betyg 20
20 Betyg
100 % Complete
Badges betyg 300
300 Betyg
100 % Complete
Badges betyg 500
500 Betyg
61 % Complete
Badges betyg 1000
1000 Betyg
30 % Complete
Badges betyg 1500
1500 Betyg
20 % Complete
Badges betyg 2000
2000 Betyg
15 % Complete
Badges kommentarer 2500
2500 Betyg
12 % Complete
Badges betyg 3000
3000 Betyg
10 % Complete
Badges kommentarer 20
20 Kommentarer
100 % Complete
Badges kommentarer 50
50 Kommentarer
56 % Complete
Badges kommentarer 100
100 Kommentarer
28 % Complete
Badges kommentarer 200
200 Kommentarer
14 % Complete
Badges kommentarer 300
300 Kommentarer
9 % Complete
Badges kommentarer 500
500 Kommentarer
6 % Complete
Badges kommentarer 1000
1000 Kommentarer
3 % Complete
Badges kommentarer 1500
1500 Kommentarer
2 % Complete
Badges kommentarer 2000
2000 Kommentarer
1 % Complete
Badges kommentarer 2500
2500 Kommentarer
1 % Complete
Badges kommentarer 3000
3000 Kommentarer
1 % Complete
Badges barcode 10
10 Streckkoder
100 % Complete
Badges barcode 20
20 Streckkoder
100 % Complete
Badges barcode 50
50 Streckkoder
100 % Complete
Badges barcode 100
100 Streckkoder
98 % Complete
Badges barcode 200
200 Streckkoder
49 % Complete
Badges barcode 300
300 Streckkoder
33 % Complete
Badges barcode 500
500 Streckkoder
20 % Complete
Badges barcode 1000
1000 Streckkoder
10 % Complete
Missing
5 Artiklar
100 % Complete
Missing
10 Artiklar
100 % Complete
Missing
50 Artiklar
34 % Complete
Missing
100 Artiklar
17 % Complete
Missing
200 Artiklar
9 % Complete
Missing
300 Artiklar
6 % Complete
Missing
500 Artiklar
3 % Complete
Missing
1000 Artiklar
2 % Complete